അറിയിപ്പ്: 'കാസര്‍കോട് വാര്‍ത്ത'യുടെ പുതിയരൂപം വായിക്കാന്‍ www.kasaragodvartha.com സന്ദര്‍ശിക്കുക. 'കാസര്‍കോട് വാര്‍ത്ത'യിലെ പഴയ വാര്‍ത്തകളും ലേഖനങ്ങളും മറ്റും ഇവിടെ ലഭ്യമാണ്. Posted on 31.08.2010

Warning: mysql_result() expects parameter 2 to be long, string given in /home4/kasargod/public_html/old1.kasaragodvartha.com/admin/function.php on line 98
News Last Updated on
12th December 2017 02:28:27 PM
Bookmark and Share
 
 
Quick Heal unveils world's first mobile virus scan
 

Kochi: Anti-virus solution provider Quick Heal has unveiled PC2Mobile Scan, claimed to be the world's first mobile phone virus scan, in Kerala.

Company director and chief technology officer, Sanjay Katkar, said that by using 'PC2Mobile Scan Technology' one can easily find out if the mobile phone has any virus infection. The mobile can be connected to the PC or laptop using USB cable and scan the phone from Quick Heal Total Security 2010 installed on the PC', he said.


If the PC or laptop is Bluetooth enabled and if the mobile phone is Bluetooth enabled, then the mobile phone can also be scanned over Bluetooth connection, he said.

Currently Quick Heal has more than 30 percent market share in the Indian Anti Virus Market, he said.

Quick Heal's vice president - sales & marketing, Abhijit Jorvekar said smart phones would pose greater security risk to corporations as these are given abilities to access corporate networks in real time just as laptops.

"This presents hackers and cyber criminals with wider opportunity to use smart phones to compromise corporate network and access sensitive data. This is going to be a big challenge for corporate security in coming days," he said.

PC2Moblie scan feature detects all mobile platform viruses (platforms like Symbian OS, Windows Moblie OS and other Linux based mobile OS) and supports scanning of mobile phone based on Symbian operating system, Windows Operating System and also supports proprietary mobile firmware for various makes available from vendors like Sony Ericsson, Nokia, Samsung, LG, Panasonic, Motorola, O2, IMate, HP, HTC and Siemens.

13th August 2010 04:19:23 PM
 
 
Comments for this news
 
Name: Date:
Comments:
 
 
print Print This Story email Email This Story comments Write Comment
 
More News
Make Us Your home Page Make Us Your Home page! RSS
Bekal informations